Политика за защита на данните

 

По отношение на физическите лица – потребители на сайта на дружеството с домейн http://www.gsc.bg/, „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД се явява „администратор на лични данни“ по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Във връзка с гарантиране правото на защита на личните данни на физическите лица, представляващо основно право съгласно чл. 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и чл. 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни, „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни и в съответствие с приложимото законодателство, приема настоящите вътрешни правила за обработка на личните данни.

 

Чл. 1 Индивидуализация на администратора на лични данни:

ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200440998, седалище и адрес на управление: обл. Благоевград; общ. Благоевград; ПК 2700; седалище гр. Благоевград; Офис в Благоевград: ул. „Тодор Александров“ 23 – ет.4 офис 7; Склад: ул. „Васил Левски“ 59; website: www.gsc.bg; имейл: consult@gsc.bg; телефони за контакт: +359 899 95 15 96; +359 899 01 95 99

Чл. 2 Принципи при обработването на лични данни:

За осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване, „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД се ръководи от принципите – законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност и отчетност.

Чл. 3 Субекти на данни

Като потребители на нашия сайт, Вие се явявате субект на данни по смисъла на ОРЗД.

Чл. 4 Цели на обработването, за което личните данни са предназначени

Личните данни на потребители на уебсайта www.gsc.bg се обработват въз основа на изрично съгласие на потребителите на сайта за целите на маркетинга и рекламата, за аналитични и статистически цели.

Чл. 5 Правното основание за обработването:

Обработването на лични данни на потребителите на сайта от страна на „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД се извършва въз основа на изрично предоставено от субекта на данни съгласие или с оглед сключване или изпълнение на сключен между договор.

Чл. 6 Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Вашите лични данни се обработват от нас с цел маркетингови проучвания, реклама на предлаганите от нас стоки и услуги. При поискване обработваните лични данни се предоставят на компетентните държавни органи и институции с цел изпълнение на законово задължение.

Чл. 7 Категории лични данни, които се обработват от „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД:

Потребителите на уебсайта www.gsc.bg в случай, че използват предоставената от нас контактна форма, споделят данни за своите име, имейл, телефон. В този случай, а и при посещение на сайта те споделят IP адрес, данни за потреблението.

Чл. 8 Обработка и съхранение на данни от дружеството администратор

Обработването на лични данни се осъществява от „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД при спазване принципа на конфиденциалност.

Чл. 9 Получатели на личните данни

„ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД споделя администрираните данни с трети лица част от личните данни, предоставени в сайта на дружеството, а именно IP адрес, данни за потреблението, за целите на маркетинга и рекламата, следенето на активността. В тази категория получатели е Google Analytics. За информация на потребителите на сайта, Ви уведомяваме, че сайтът е качен на сървъра на хостингова компания, която може да има достъп до данните за потреблението, поради което, ако желаете може да прегледате политиката за сигурност на Super Hosting. BG, на следния линк: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Чл. 9 Срок, за който ще се съхраняват личните данни и критерии, използвани за определяне на този срок

Предоставените в сайта данни чрез контактната форма се съхраняват за целите на изпълнението на договор с Вас, за срока на правоотношението и до 5 г. след това. В случай, че не сме сключили договор, а е било налице само преддоговорно отношение, то тези данни се съхраняват до изтичане на срока за приемане на офертата, но за не повече от 1 година. Данните за потреблението се съхраняват от доставчика на услугата и хостинговата компания за статистически и аналитични цели, като за този процес „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД, за което моля прочетете политиката за използване на бисквитки.

Чл. 10 Права на субекта на лични данни:

Субектът на лични данни разполага със следните права:

а) право да изиска от администратора достъп до личните данни

б) право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните

в) право да се направи възражение срещу обработването

г) право на преносимост на данните;

д) право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

е) правото на жалба до надзорен орган;

ж) право на информираност;

Чл. 11 Ред за упражняване на правата на субекта на данни:

а) Правата на субекта на данни по чл. 10, б. „а“ – „г“ се реализират след депозиране на писмена молба в свободен текст, адресирана до администратора на данни, чрез посочените контактни форми в сайта или по имейл.

б) Оттеглянето на съгласие във връзка с услуги предоставяни в сайта на дружеството, то се реализира онлайн през самия сайт или при промяна настройките на браузъра.

в) Правото по чл. 10, б. „е“ се реализира като жалбата се адресира до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.

г) Правото по чл. 10, б. „ж“ се реализира посредством настоящите правила за защита на данните, като за допълнителна информация може да се свържете с нас по предоставените форми за контакт.

Чл. 11 Задължителност на обработването:

Предоставянето на данни в контактната форма при отправяне на запитване е задължително с оглед целите на запитването, както и предоставянето данните, необходими във връзка с използването на бисквитки е задължително. При отказ на субекта на данни да се съгласи с политиката за защита на данните, общите условия за ползване и политиката, за използване на бисквитки, потребителят не може да ползва сайта на дружеството поради техническа невъзможност да се избегне обработката на данните, посочени в чл. 7, б. „в“ при предоставяне на услуги на информационното общество.

Чл. 12 Право на информация

а) В случай, че „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД възнамерява по-нататък да обработва личните данни за цел, различна от тази, за която са събрани, дружеството предоставя на субекта на данните преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация по имейл, в случаите, когато обработването е свързано с ползването на контактната форма в сайта.

б) В случай, че дружеството получава лични данни за субекта от друг източник, администраторът уведомява субекта на данните кой е източникът на личните данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично достъпен източник, в разумен срок след получаването на личните данни, но най-късно в срок до един месец, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които личните данни се обработват:

– ако данните се използват за връзка със субекта на данните, най-късно при осъществяване на първия контакт с този субект на данните; или

– ако е предвидено разкриване пред друг получател, най-късно при разкриването на личните данни за първи път.

Член 13 Право на достъп на субекта на данните

 1. Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

а) целите на обработването;

б) съответните категории лични данни;

в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

е) правото на жалба до надзорен орган;

ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Чл. 14 Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Член 15 Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

 1. Субектът на данни има правото да поиска от „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на Република България;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

Чл. 16 Дерогации

Чл. 15, т. 1 и 2 не се прилага, доколкото обработването е необходимо за:

а) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на Република България, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) защита на обществен интерес в областта на общественото здраве

г) целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

д) установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Член 17 Право на ограничаване на обработването

 1. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

а) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 1. Когато обработването е ограничено съгласно параграф 1, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
 2. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването съгласно параграф 1, администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Член 18 Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

„ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, като информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

Член 19 Право на преносимост на данните

 1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

а) обработването е основано на съгласие в съответствие с или на договорно задължение съгласно настоящите правила

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 1. Когато упражнява правото си на преносимост на данните по т. 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 2. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
 3. Правото, посочено в т. 1, не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Чл. 20 Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът www.gsc.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

а) Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на тестов магазин при услугата Shopiko и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Преходни и заключителни разпоредби:

Настоящите вътрешни правила влизат в сила считано от 25.05.2018 г. въз основа на действащото законодателство, в това число РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).