Общи условия
Във връзка с публикуването на обява за продажба на недвижим имот в сайт gsc.bg и използване на сайта

Раздел I. Общи правила
Чл. 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от „Геострой Консулт“ ЕООД чрез фирмения сайт gsc.bg на Клиента, както и правата и задълженията на „Геострой Консулт“ ЕООД, респективно – Клиента във връзка с тези услуги. С използването на gsc.bg, Клиентът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу.
Чл. 2. (1)Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на gsc.bg.
( 2) Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
Чл. 3. „Геострой Консулт“ ЕООД има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на платформата gsc.bg, чрез обновяване на този текст. Задължение на Клиента е да преглежда настоящите условия за промени.
Чл. 4. (1)С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в gsc.bg.
(2) Клиентът декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.
(3) Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
Чл. 6. „Геострой Консулт“ ЕООД има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми. „Геострой Консулт“ ЕООД, в качеството на администратор на сайта gsc.bg има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги.

Раздел IІ. Правила за използване на информацията

Чл. 7 Клиентът няма право:
а) да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
б) да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
в) да разпространява информация, която съдържа лични данни, защитени по ЗЗЛД или търговски тайни по смисъла на ТЗ, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от титуляря;
г) да разпространява снимки, несъответстващи на целите на сайта, смисъла на обявата и на качествата на обявения обект;
д) да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.
Чл. 8 Администраторът на сайта има право да отстрани или редактира обяви, които по счита, че не отговарят на настоящите Условия.
Чл. 9 „Геострой Консулт“ ЕООД има право да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.
Чл. 10 Администраторът на сайта се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите когато такава информация се предоставя на компетентните органи по изискване на закона, или когато за това има изрично съгласие на Клиента.
Раздел IIІ. Правила по сигурността на сайта
Чл. 11 Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на сайта, включително:
/а/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
/б/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за друг Клиент, група или мрежа, чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
/в/ да изпраща нежелани е-мейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
/г/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
Чл. 12 Администраторът на сайта не носи отговорност в случаите на загубване на системна информация в следствие на кибер атака.

Раздел IV. Услуги за Клиенти, предлагащи недвижими имоти:
Чл. 13 Публикуването на обява за недвижим имот в сайта gsc.bg представлява безплатна услуга, предоставяна от „Геострой Консулт“ ЕООД на Клиентите.
Чл. 14 Клиентът, който желае да публикува обява за недвижим имот, задължително попълва следните данни:
А) Контактна информация:
– Име и фамилия – попълват се от Клиента,
– Телефонен номер
– Адрес
– Е-mail адрес
– Права на лицето, публикуващо обявата, върху публикувания имот
А.1) Контактната информация не подлежи на публикуване в сайта. Предоставените за контакт данни ще бъдат използвани от Администратора на сайта с цел осъществяване на контакт с Клиента, желаещ да публикува обява. попълненият e-mail адрес ще се използва от Администратора на сайта за връзка с Клиента. На същия този адрес Клиентът ще получи e-mail с кратка информация за услугите на gsc.bg, за публикуваната от него обява или отговор на отправено запитване;
Б) Информация за имота:
– Местоположение – точен адрес на имота( не се публикува в цялост)
– Квадратура
– Вид на имота/ предназначение
– Титуляр на правото на собственост – име, фамилия и телефонен номер
– Кратко описание на имота в свободен текст, включващо информация относно разположението на същия, настоящото му състояние и друга информация, която е съществена по преценка на Клиента
– Снимки на имота
Б.1) Предоставената информация няма да бъде публикувана в цялост, а по преценка на Администратора, същата може да бъде проверена от „Геострой Консулт“ ЕООД. За целите на проверката и осигуряването на качество на информацията на нашите Клиенти, публикуващият обявата следва да осигури достъп до имота на служител на „Геострой Консулт“ ЕООД, след предварителна уговорка.
В) Информация относно сделката, която Клиентът предлага да сключи, с посредничеството на „Геострой Консулт“ ЕООД:
– Вид на сделката – продажба/ наем/ аренда/ отстъпено право на строеж/ хотелиерски услуги
– Цена, която Клиентът иска да бъде обявена
Г) Сигурност на информацията:
– Отметка за съгласие с настоящите общи условия
– Отметка за деклариране верността на предоставената информация
– Отметка за съгласие за изпращането на информация и рекламни съобщения
– Ключ – въвежда се комбинация от букви и цифри с цел предпазване от автоматично генериране на съобщения.
Чл. 15. Когато обявата е активирана, потребителят получава още един e-mail – за потвърждение, че обявата е вече достъпна на сайта. В случай на проявен интерес от страна на Потребител на сайта към обявения обект, Клиентът получава e-mail с информационен пакет и/ или обаждане на предоставения от него телефонен номер за възникналата възможност за сключване на сделката и конкретните условия, при които „Геострой Консулт“ ЕООД ще осъществи посредничество между страните.
Чл. 16. С цел предпазване на Клиентите – предлагащи имот, публикуващи обяви в Gsc.bg, от получаване на нежелани съобщения и спам, потребителите на Gsc.bg няма да имат достъп до e-mail адрес и непосредствена контактна информация в обявите. Предложенията по обявите ще бъдат изпращани на администратора на сайта, който ще осъществи връзка по предоставения със заявката за публикуване на обявата e-mail.
Чл. 17. Клиентът, публикуващ обява, се задължава при промяна на обявените обстоятелства или отпадане на интереса от публикуване на обявата да уведоми Администратора на сайта като използва за това предоставената н сайта възможност за контакт.

Раздел V. Услуги за Клиенти, търсещи недвижими имоти:
Чл. 18. Секциите „Топ обяви“ и „Търсене“ дават възможност на Клиент – търсещ имот, без регистрация, безплатно да преглежда всички публикувани обяви на имоти за продажба, отдаване под наем или други сделки, обявени в сайта gsc.bg, както и да осъществи персонализирано търсене, чрез попълване на филтърни полета.
Чл. 19. Клиентът може чрез gsc.bg да изпрати по e-mail публикувана в сайта обява за имот, да я харесва и споделя в социални платформи.
Чл. 20. Клиентът може да отправи запитване чрез gsc.bg относно конкретна обява чрез попълване на контактната форма в сайта, чрез обаждане на посочения за целта телефонен номер.

Раздел VІ. Услуги за всички потребители на сайта:
Чл. 21. В gsc.bg Потребителят получава безплатна информация за представени в сайта фирми, за партньорите на „Геострой Консулт“ ЕООД, за строителни материали, предлагани от „Геострой Консулт“ ЕООД, консултации, полезни материали във връзка със сделките с недвижими имоти, календар и калкулатор за нотариални такси и такси за вписване, предоставени от системата.
Чл. 22. При съгласие на Клиента, gsc.bg може да използва предоставената от него информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента, или да се свърже с него във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай, че клиентът не е изразил несъгласие, gsc.bg може да изпраща на посочения от клиента e-mail, без да разкрива на трети лица данните за контакт, рекламни съобщения и/или бюлетини на gsc.bg.

Раздел VІІ. Допълнителна информация, събирана от Потребителите на сайта:

Чл. 23. Като трета страна в ролята на доставчик, Google използва „бисквитки“ за показването на реклами на сайтовете на gsc.bg. Бисквитки („Cookies“) представляват малко количество информация, изпращана от уеб сървър към уеб браузър, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Клиентът може да избере да изтрие или не съответните бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Повече информация за „cookies“ може да се намери на http://www.allaboutcookies.org/cookies/.
Чл. 24. С помощта на „бисквитката“ DART на DoubleClick, Google показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете от групата на gsc.bg, така и на други сайтове в интернет. Клиентът може да откаже използването на „бисквитката“ DART, като посети страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация в тази връзка, Клиентът може да получи на https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557.

Раздел VІІI. Отговорност:
Чл. 25. „Геострой Консулт“ ЕООД, не гарантира, че gsc.bg ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на Gsc.bg.
Чл. 26. „Геострой Консулт“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси.
Чл. 27. „Геострой Консулт“ ЕООД не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация, нито за нейната актуалност и точност, както и за изпълнение задълженията на трето лице.

Раздел ІХ. Съгласие:
Чл. 28. За да използвате този сайт, трябва да заявите, че приемате настоящите условия и да се съгласите с политиката за сигурност на данните. В противен случай няма да имате достъп до услугите на gsc.bg. С влизането в сайта gsc.bg Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в сайта www.gsc.bg
Чл. 29. С приемането на настоящите общи условия Вие давате съгласие за обработване и публикуване на предоставената от Вас информация.

Допълнителни разпоредби:
§1. Gsc.bg по смисъла на тези общи условия е уебсайт, собственост на „Геострой Консулт“ ЕООД, гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ 45Б, ЕИК 200440998, предоставящо услуги, информация и др., наричан още Администратор.
§2. Термините „Вие“, „Клиент“, “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица и/или организации посещаващи и използващи тази уеб страница.