Предлагани услуги

1.Участие в преддоговорните отношения –съдействие при консултации, водене на преговори, изготвяне на предварителни договори, съдействие при финализиране на сделките, изготвяне на окончателни договори.

2.Изготвяне на договори за прехвърляне на право на собственост, вкл. продажба, замяна, дарение и др. , проекти на нотариални актове.

3.Изготвяне на документи за участие в търгове и конкурси.

4.Изготвяне на документи за предоставяне на административни услуги.

5.Изготвяне на документи за участие на кандидати в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите; Подготовка на процедурите от страна на възложителя/ концесионера.

6.Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Комисията за защита на потребителите

7.Консултации в областта на човешките ресурси.

8.Регистрация, пререгистрация на търговски дружества. Преобразуване на търговски дружества. Прекратяване и ликвидация.

Можете да направите запитване още сега, като попълните следната форма за обратна връзка: